KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

(przetwarzanie i ochrona danych osobowych)

Zgodnie z art. 13 ust. 1 ust. 2 rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych), (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. Administratorem danych osobowych jest Tomasz Orszulak osoba prywatna zamieszkały przy ul. Kasztanowa 11, 32-500 Chrzanów, (dalej również, jako „Administrator”).
 2. Kontakt z Administratorem, o którym mowa w pkt 1 powyżej możliwy jest również w każdym przypadku drogą elektroniczną poprzez adres mailowy: msp@tomaszorszulak.pl
 3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednak jest warunkiem koniecznym do uzyskania informacji, w tym informacji handlowych, za pośrednictwem portalu www.tomaszorszulak.pl, korzystania z usług oferowanych przez Administratora oraz zawarcia oraz do wykonania umowy z Administratorem. Osoba korzystająca z w/w portalu, wyraża, poprzez wypełnienie znajdującego się na nim formularza jednoznaczną, świadomą, konkretną zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Odmowa podania danych skutkuje brakiem możliwości korzystania z portalu.
 4. Każda osoba udostępniająca swoje dane osobowe Administratorowi może w każdej chwili wycofać zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, wysyłając w tym celu wiadomość e-mail na adres: msp@tomaszorszulak.pl z informacją o wycofaniu zgody, lub list na adres Administratora wskazany w pkt 1 niniejszego dokumentu. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, którego dokonano na podstawie uzyskanej zgody przed jej wycofaniem.
 5. Dane osobowe są przechowywane i przetwarzane przez okresy niezbędne do wykonywania umowy przez Administratora, oraz realizacji innych celów szczegółowo wskazanych w pkt 13, z zastrzeżeniem pkt. 6 i pkt. 7.
 6. Administrator zastrzega sobie prawo do archiwizacji udostępnionych danych osobowych na potrzeby postępowania dowodowego w celach obrony przed ewentualnymi roszczeniami mogącymi powstać na podstawie zawartych umów, będące realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora, na podstawie art. 6 ust. 1 lit f RODO, a także w celach niezbędnych do wykonania obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, na podstawie art. 6 ust. 1 lit c RODO. Przechowywanie zarchiwizowanych danych trwa przez okres przedawnienie wzajemnych roszczeń lub wymagany wiążącymi przepisami prawa, w szczególności prawa podatkowego w zależności, który z tych terminów jest dłuższy.
 7. Okres przechowywanie i przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych – pkt 13 lit. g), h), i) – trwa do momentu zgłoszenia skutecznego sprzeciwu lub do czasu wycofania zgody.
 8. Każda osoba udostępniająca swoje dane osobowe Administratorowi ma prawo do:
  1. dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii.
  2. sprostowania swoich danych osobowych,
  3. żądania usunięcia swoich danych osobowych,
  4. ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
  5. wniesienia sprzeciwu do Administratora dotyczącego przetwarzania swoich danych osobowych,
  6. żądania przeniesienia swoich danych osobowych,
  7. cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych, w każdym czasie,
  8. wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych na działanie Administratora sprzeczne z ustawą.
 9. W celu wykonania uprawnień przysługujących osobie udostępniającej dane osobowe Administratorowi, w szczególności określone w pkt 8 powyżej koniecznym jest skierowanie jednoznacznego żądania do Administratora na adres e-mail: msp@tomaszorszulak.pl lub na adres pocztowy Administratora określony w pkt 1 niniejszego dokumentu. Administrator zastrzega sobie prawo do odmowy wykonania żądania w przypadku niemożliwości zidentyfikowania osoby, od której żądanie zostało skierowane.
 10. Odbiorcami danych osobowych mogą być:
  1. osoby upoważnione przez Administratora do przetwarzania danych osobowych w ramach wykonywania swoich obowiązków,
  2. podmioty, którym Administrator zleca wykonywanie czynności, z którymi wiąże się konieczność przetwarzania danych ( podmioty przetwarzające),
  3. inni odbiorcy danych np. kurierzy, banki, ubezpieczyciele, kancelarie prawne.
 11. Dane osobowe mogą być udostępnianie odbiorcom danych jedynie w celach wskazanych w pkt. 13.
 12. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
 13. Administrator przetwarza dane osobowe w celu:
  1. zawarcia i realizacji umów (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
  2. podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
  3. umożliwienia klientom, kontrahentom, współpracownikom korzystania z usług świadczonych przez Administratora (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
  4. dokonywania rozliczeń finansowych (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
  5. udzielania odpowiedzi na reklamacje oraz przeprowadzania procedury reklamacyjnej (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
  6. dowodowym, poprzez realizację prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, w celu zabezpieczenia informacji na potrzeby wykazania faktów w ewentualnych sporach prawnych (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
  7. dobierania świadczonych usług pod kątem potrzeb klientów, kontrahentów, współpracowników, tj. profilowanie (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
  8. marketingowych, w tym pomiary statystyczne, analiza i profilowanie danych osobowych w celach marketingowych, dotyczących usług Administratora (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
  9. marketingowych, w tym analiza i profilowanie danych osobowych w celach marketingowych, dotyczących usług podmiotów trzecich (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
  10. innych, niezbędnych do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO).
 14. Administrator przetwarza dane osobowe jedynie w calach określonych w pkt. 13. W przypadku konieczności przetwarzania danych osobowych w celach nieujawnionych w tym punkcie, Administrator przed rozpoczęciem takiego przetwarzania danych osobowych poprosi klienta, kontrahenta, współpracownika o wyrażenie zgody na konkretne przetwarzanie.

Zgoda

Dokonując zgłoszenia/wysyłając formularz zgłoszenia, wyraża Pan/i na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a – Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady – w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych zgodę na przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych przez Administratora określonego w pkt. 1, w celu realizacji Pana/Pani zgłoszenia.

Jednocześnie dokonując zgłoszenia/wysyłając formularz zgłoszenia potwierdza Pan/i, że ma świadomość, że dane umieszczone w zgłoszeniu mogą zostać uzupełnione o dane z portalu www.tomaszorszulak.pl (tj. login (pesel/kod jednostki, numer identyfikacyjny itp.), imię, adres email, ID użytkownika portalu, IP komputera użytkownika), ponieważ przetwarzanie tych danych jest niezbędne do realizacji Pana/Pani zgłoszenia i wyraża Pan/i na to zgodę.

Potwierdza Pan/i, że jest świadomy praw wynikających z postanowień rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), w szczególności umieszczonych w niniejszym dokumencie.

Dokonując zgłoszenia/wysyłając formularz zgłoszenia, wyraża Pan/i na podstawie art. 172 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne zgodę na otrzymywanie informacji handlowych, o których mowa w art. 172 powyższej ustawy.