REGULAMIN PORTALU INTERNETOWEGO

§ 1

DEFINICJE

 1. Regulamin – niniejszy dokument, stanowiący zbiór zasad, praw oraz obowiązków związanych z korzystaniem z Portalu Internetowego.
 2. Usługodawca – Tomasz Orszulak osoba prywatna zamieszkały przy ul. Kasztanowa 11, 32-500 Chrzanów, adres e-mail: msp@tomaszorszulak.pl
 3. Użytkownik– każda osoba fizyczna, która przegląda treść Portalu internetowego.
 4. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną – w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 5. Portal internetowy – strona internetowa Usługodawcy, dostępna pod adresem www.tomaszorszulak.pl
 6. Formularz zgłoszeniowy – formularz elektroniczny wypełniany przez Użytkownika, służący do kontaktu z Usługodawcą.

§ 2

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin określa rodzaj oraz zakres Usługi elektronicznej świadczonej przez Usługodawcę, a także sposób zawierania i rozwiązywania Umów o świadczenie usług drogą elektroniczną oraz innych umów.
 2. Przed rozpoczęciem korzystania z Portalu internetowego, każdy Użytkownik zobowiązany jest do zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu oraz akceptacji i przestrzegania jego postanowień.
 3.  Niezapoznanie się z Regulaminem oraz brak zgody na przestrzeganie jego postanowień uniemożliwia korzystanie z Portalu internetowego.
 4. Portal przeznaczony jest wyłącznie dla osób pełnoletnich.

§ 3

WARUNKI TECHNICZNE KORZYSTANIA Z PORTALU INTERNETOWEGO

 1. W celu korzystania z Portalu internetowego Użytkownik zobowiązany jest do posiadania:
  • urządzenia komputerowego z zainstalowanym jednym z następujących systemów operacyjnych: Windows, Linux, Android lub systemem równoważnym;
  • dostępu do sieci internetowej;
  • elektronicznego adresu pocztowego e-mail;
  • poprawnie skonfigurowanej przeglądarką internetowej.
 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zbierania informacji zawartych w Plikach Cookies, zawierającymi identyfikator urządzenia, z którego korzysta Użytkownik w celach przechowywania informacji na potrzeby prawidłowego funkcjonowania Portalu Internetowego.
 3. Użytkownik, decyduje o stosowaniu regulacji związanej z Plikami Cookies poprzez odpowiednie skonfigurowanie przeglądarki internetowej na urządzeniu komputerowym, z którego korzysta.
 4. Usługodawca informuje, że wyłączenie możliwości korzystania z Plików Cookies przez Użytkownika może wpłynąć na funkcjonalność świadczonej Usługi elektronicznej.

§ 4

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

 1. Wypełnienie formularza zgłoszeniowego wymaga zapoznania się z Regulaminem oraz akceptacji jego postanowień.
 2. Korzystanie z Usług elektronicznych wymaga wypełnienia formularza zgłoszeniowego o wskazane w tym formularzu dane identyfikujące Użytkownika.
 3. Użytkownik w formularzu zgłoszeniowym zobowiązany jest do podania prawdziwych danych. W momencie wysłania wypełnionego formularz Użytkownik jednocześnie oświadcza, że:
  • podane przez niego dane są zgodne ze stanem faktycznym,
  • jest osobą pełnoletnią i jest uprawniony do zawarcia Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną oraz pozostałych umów wyraźnie wskazanych,
  • zapoznał się z treścią Regulaminu i akceptuje jego postanowienia.
 4. Po otrzymaniu wypełnionego formularza zgłoszeniowego, Usługodawca przesyła na wskazany w formularzu adres e – mail materiał stanowiący przedmiot świadczenia usługi drogą elektroniczną, o której mowa w § 5
 5. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje fakt, iż materiał stanowiący przedmiot świadczenia usługi drogą elektroniczną, o której mowa w § 5 może zawierać informacje handlowe, o których mowa w art. 172 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne.
 6. Usługodawca zastrzega sobie prawo odmowy przesłania materiału stanowiącego przedmiot usługi świadczonej droga elektroniczną w sytuacji:
  • powzięcia uzasadnionych wątpliwości co do prawdziwości danych Użytkownika podanych w formularzu zgłoszeniowym,
  • powzięcia uzasadnionych wątpliwości, że dane wskazane w formularzu zgłoszeniowym są sprzeczne  sprzeczny z prawem, naruszają dobra osób trzecich lub uzasadniony interes Usługodawcy.

§ 5

USŁUGA ELEKTRONICZNA

 1. Usługa elektroniczna wykonywana jest przez Usługodawcę w ramach Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną i zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
 2. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta z Użytkownikiem z chwilą zatwierdzenia i wysłania prawidłowo wypełnionego formularza zgłoszeniowego i polega na jednorazowej wysyłce przez Usługodawcę na rzecz Użytkownika materiału, o którym mowa w pkt 4 niniejszego paragrafu.
 3. Usługa elektroniczna jest darmowa.
 4. W ramach zawartej Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, Usługodawca jednorazowo udostępnia Użytkownikowi specjalnie wyselekcjonowany materiał szkoleniowy na czas nieoznaczony.
 5. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną może zostać zawarta jedynie z Użytkownikiem będącym osoba fizyczną i posiadającym pełną zdolność do czynności prawnych.
 6. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną wygasa z chwilą otrzymania przez Użytkownika materiału, o którym mowa w pkt 4 niniejszego paragrafu, tj. z chwilą jej wykonania.

§ 6

REKLAMACJE

 1. Wszelkie reklamacje związane z działaniem Portalu internetowego, a także świadczonych usług drogą elektroniczną muszą być zgłaszane niezwłocznie po uzyskaniu informacji będących podstawą składanej reklamacji.
 2. Reklamacje muszą zostać zgłoszone Usługodawcy:
  • w formie elektronicznej poprzez wysłanie do Usługodawcy informacji stanowiących podstawy składanej reklamacji wraz z danymi umożliwiającymi należytą weryfikację Użytkownika na adres elektroniczny: msp@tomaszorszulak.pl

   albo
  • w formie listownej poprzez wysłanie wiadomości na adres korespondencyjny Usługodawcy, wskazującej na podstawy składanej reklamacji wraz z danymi umożliwiającymi należytą weryfikację Użytkownika oraz wskazywać dane adresowe właściwe do skierowania odpowiedzi na składana reklamację.
 3. Reklamacje zostaną rozpatrzone przez Usługodawcę w terminie 7 dni od dnia ich otrzymania pod warunkiem zachowania warunków określonych w ust. 1 i 2 niniejszego paragrafu.
 4. Osoba zgłaszająca reklamację zostanie poinformowana o jej rozpatrzeniu, w zależności od formy jej zgłoszenia, elektronicznie bądź listownie.
 5. W przypadku niezadowolenia z wyników rozpatrzenia przez Usługodawcę reklamacji, osobie zgłaszającej przysługuje możliwość odwołania od niej, w nieprzekraczalnym terminie 7 dni od momentu otrzymania odpowiedzi, w sposób i na zasadach określonych przy składaniu reklamacji.
 6. Osoba niezadowolona ze ostatecznego sposobu rozpatrzenia jej reklamacji może wnieść sprawę do sądu powszechnego.

§ 7

OBOWIĄZKI I ODPOWIEDZIALNOŚĆ USŁUGODAWCY

 1. Usługodawca świadczy usługi elektroniczne zgodnie z zawartymi umowami i treścią Regulaminu.
 2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia od niego niezależne, w szczególności nie ponosi odpowiedzialności za:
  • użycie niniejszego Portalu przez Użytkownika w sposób sprzeczny z prawem, naruszający prawa osób trzecich,
  • wyrządzone przez Użytkownika szkody osobom trzecim powstałe w wyniku korzystania z Portalu internetowego lub Usługi elektronicznej w sposób sprzeczny z postanowieniami Regulaminu oraz zawartymi umowami,
  • szkody związane z brakiem ciągłości świadczenia Usługi elektronicznej będące następstwem okoliczności, za które Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności, w tym działania lub zaniechania osób trzecich, siła wyższa,
  • treści udostępnianie przez Użytkownika na Portalu internetowy naruszające prawo lub dobra osób trzecich, w tym przesyłane zdjęcia, informacje,
  • podanie przez Użytkownika nieprawdziwych danych na formularzu zgłoszeniowym,
  • nieprzestrzeganie przez Użytkownika postanowień Regulaminu oraz powstałe w wyniku tego szkody.

§ 12

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 24.03.2021r.
 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany treści Regulaminu w każdym czasie bez odrębnego powiadomienia Użytkownika. W przypadku zmiany treści Regulaminu pomiędzy wysłaniem przez Użytkownika formularzu zgłoszeniowego, a wykonaniem usługi, o której mowa w § 5, wiążąca jest treść Regulaminu aktualna na moment wysyłki formularza zgłoszeniowego.
 3. Nieważność bądź nieskuteczność któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu już istniejąca lub powstała w czasie jego obowiązywania nie wpływa na ważność pozostałych jego postanowień.
 4.  Regulamin oraz wszelkie umowy wskazane w jego treści podlegają prawu polskiemu.
 5.  W sprawach nieuregulowanych w treści Regulaminu zastosowanie mają przepisu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o ochronie danych osobowych, RODO, a także przepisy ustawy Kodeks cywilny oraz inne bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.
 6. Wszelkie spory mogące powstać na tle umów zawartych z Usługodawcą będą rozpatrywane przez sądy właściwe ze względu na siedzibę Usługodawcy.